Hétéroptères

Gendarme (1) Gendarme (2) Gendarme (3) Gendarme Gonocère du prunellier (1) Gonocère du prunellier Larve de la Punaise verte (1) Larve de la Punaise verte (2)
Larve de la Punaise verte non identifié Punaise des prés Punaise grise (1) Punaise grise (2) Punaise grise (3) Punaise grise (4) Punaise grise (5)
Punaise grise (6) Punaise grise Punaise verte (1) Punaise verte (2) Punaise verte IMG 1786